REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Sklepu internetowego TECHWISH.pl - Dołącz do newslettera TECHWISH

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady akcji pod nazwą "Dołącz do newslettera TECHWISH" (dalej: „Promocja”) oraz prawa i obowiązki jej uczestników.
 2. Organizatorem Promocji jest TECHWISH Sp. z o.o. Al. Kalifornijska 25, 55-020 Rzeplin (dalej „Organizator”).
 3. Promocja organizowana jest od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2023 roku (dalej: „Czas Promocji”), lub do wyczerpania zapasu kodów promocyjnych, w sklepie internetowym TECHWISH.pl (dalej „Sklep”).
 4. Promocja odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Regulamin udostępniony jest wszystkim zainteresowanym na stronie Sklepu.

UCZESTNICTWO W PROMOCJI

 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 2. Uczestnik, przystępując do Promocji, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnikiem Promocji może być może osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych za zgodą jej przedstawiciela ustawowego. Promocją objęte są również zakupy na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
 4. Uczestnictwo w Promocji jest możliwe wyłącznie poprzez stronę sklepu TECHWISH.pl.

ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja polega na zapisaniu się do newslettera i wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną, a następnie otrzymaniu przez uczestnika Promocji wirtualnego kuponu rabatowego uprawniającego uczestnika Promocji do zakupu wybranego produktu w Sklepie z 5% zniżką („Kupon rabatowy”).
 2. Aby wziąć udział w Promocji, należy w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2024 roku wejść na stronę oficjalnego sklepu internetowego TECHWISH.pl, wpisać swój adres e-mail w wyznaczone pole i zatwierdzić czynność.
 3. Kupon rabatowy zostanie przesłany uczestnikowi Promocji po zapisaniu się i potwierdzeniu subskrypcji newslettera zgodnie z pkt. 2 powyżej, droga mailową na ten sam adres poczty elektronicznej, jaki został podany podczas subskrypcji newslettera.
 4. Kupon rabatowy może być wykorzystany wyłącznie na wybrane produkty sprzedawane w Sklepie. Kuponu nie można użyć na produkty przecenione oraz na produkty marek Apple, DJI.
 5. Kupon można użyć tylko jeden raz.
 6. Promocja nie łączy się z innymi kodami rabatowymi/voucherami Organizatora.

 

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest TECHWISH Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeplinie 55-020, Al. Kalifornijska 25.
 2. W celu wzięcia udziału w Promocji niezbędne jest dokonanie zakupu i podanie danych osobowych wymaganych do zrealizowania zamówienia.  Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia dokonanie zakupu, a tym samym uczestnictwo w Promocji, przyznanie lub doręczenie nagród w stosunku do takiej osoby. Podstawą prawną przetwarzania ww. danych osobowych jest:
  1. prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6.1. (f) RODO, który polega na marketingu bezpośrednim produktów;
  2. art. 6.1. (b) RODO, czyli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem;
  3. art. 6.1. (c) RODO, czyli realizacja ciążących na nas obowiązków prawnych
 3. Dane osobowe Uczestników (imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego ewentualnie dane firmy, NIP oraz inne dane niezbędne do realizacji zamówienia) będą przetwarzane na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Promocji, wysyłki nagród oraz potrzeby realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych oraz naszego prawnie uzasadnionego interesu.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do osiągnięcia wskazanych celów, następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane chyba, że obowiązujące przepisy stanowią inaczej.
  1. W przypadku uzasadnionego interesu polegającego na utrzymaniu i budowaniu relacji z klientami/użytkownikami produktów poprzez organizację Promocji – do czasu zakończenia Promocji;
  2. W przypadku udzielenia zgody wyrażonej przez Uczestnika – dane będą przechowywane (w zależności, co nastąpi pierwsze) przez 5 lub do czasu wycofania zgody;
  3. W przypadku uzasadnionego interesu polegającego na rozpatrzeniu i udzieleniu odpowiedzi na złożoną reklamację przez czas 14 dni roboczych od dnia otrzymana reklamacji;
  4. W przypadku obowiązku prawnego przez czas wynikający z odpowiednich przepisów prawa tj. ordynacji podatkowej.
  5. W przypadku uzasadnionego interesu polegającego na dochodzeniu/obronie potencjalnych roszczeń dane będą przechowywane przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora. Okres ten wynosi obecnie 6 lat.
 5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, zaś w przypadku zwycięzców również przez okres wynikający z przepisów podatkowych.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora takie jak, dostawcy rozwiązań IT, firmy kurierskie–przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego);
 7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W celu skorzystania z praw przysługujących podmiotom danych lub w przypadku jakichkolwiek pytań lub wniosków dotyczących danych osobowych prosimy kontaktować się z nami za pośrednictwem naszego formularza sieci Web https://techwish.pl/kontakt.
 9. Zasady przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym TECHWISH.PL określa Polityka Prywatności dostępna pod adresem: https://techwish.pl/pl/content/3-polityka-prywatnosci

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące Promocji powinny być kierowane na adres: TECHWISH Sp. z o.o., Al. Kalifornijska 25, 55-020 Rzeplin z dopiskiem „Dołącz do newslettera TECHWISH.”- reklamacja, w trakcie trwania Promocji oraz w terminie do 14 dni od jej zakończenia.
 2. Reklamacja powinna zawierać opis zaistniałego problemu, określenie przedmiotu reklamacji i przedstawianie okoliczności uzasadniających reklamację.
 3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania danej reklamacji. Przez „dni robocze” należy rozumieć dni tygodnia, od poniedziałku do piątku.
 4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa uczestnika Promocji do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego lub do korzystania z uprawnień przysługujących Uczestnikowi Promocji na podstawie rękojmi albo gwarancji.